Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Úvod » Nabídka středisek » Pohřebnictví » Informace pro pozůstalé

Pohřebnictví

Informace pro pozůstalé

Jak postupovat při úmrtí v bytě

Nejprve zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, případně obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví "List o prohlídce zemřelého", který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu. Převoz provede na zavolání naše nepřetržitá služba č. tel. 383 422 581, 728 784 738 nebo 777 158 285.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo domově seniorů?

S doklady, potřebnými pro vyřízení pohřbu (viz. odstavec níže), se dostavte do naší kanceláře na novém hřbitově krematoria v Blatné, Buzická 870.

Co od Vás budeme potřebovat k vyřízení pohřbu?

- občanský průkaz zemřelého pokud není úmrtí v nemocnici

- občanský průkaz objednavatele pohřbu

- oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)

- v případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu pohřbu s příslušným duchovním a pohřební službou

Úřední záležitosti

Informace o úředních záležitostech souvisejících s úmrtím Úmrtní list zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského/obecního úřadu (dle místa úmrtí).

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 1 týden ode dne konání obřadu v budově pohřební služby v úřední době.

Urna bude vydána po předložení "dokladu o zpopelnění" (doklad o zpopelnění je vydáván při placení faktury).

Urnu s ostatky je správa krematoria povinna uskladňovat po dobu jednoho roku za stanovený poplatek. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu. Po dobu jednoho měsíce je urna v úschově bezplatně.

Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj občanský průkaz.


Ze Zákoníku práce pro Vás vyplývá:

- Pracovní volno na tři dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte.

- Pracovní volno na jeden den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (tj. dětem, sestrám a bratrům zemřelého), rodičů a sourozenců manžela (tj. zeťům, snachám, švagrům a švagrovým).

- Pracovní volno na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb.

- Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den, se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho manžela, manželky (tj. vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám), nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti.

- Celkem volno na dva dny v případě, že pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli ( klientu) tato


INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.


(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2023