Technické služby města Blatné s.r.o.
Hlášení závad

Pokud budete chtít ohlásit závadu na pouličním osvětlení nebo jinou technickou závadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se budeme touto prosbou zaobírat.
» Napište nám

Nabídka středisek
Ostatní informace
Kontaktujte nás
Úvod » Ostatní informace » Aktuální zprávy

Aktuální zprávy RSS zpráv

Bezproudí 22. 7. a 23. 7. 2024

15. červenec 2024

Z DŮVODU BEZPROUDÍ 22. 7. A 23. 7. 2024 BUDE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TSM BLATNÁ (RIEGROVA 59) UZAVŘENA.

TELEFONNÍ ČÍSLA 383 422 541 A 777 158 876 NEBUDOU FUNKČNÍ.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE:


P. RADEK MAJER 777 681 958

ING. PAVEL SRB: 777 158 846

 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Provoz sběrných dvorů - 22. 7. a 23. 7. 2024

10. červenec 2024

 

22. 7. a 23. 7. 2024 nebude možný příjezd na nový sběrný dvůr v Riegrově ulici ve směru od Blatné. Riegrova ulice bude neprůjezdná z důvodu stavebních prací (překop silnice).

V tyto dny budou otevřeny oba sběrné dvory od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00.

 

Prodej zeminy a kompostu

26. červen 2024

Nabízíme:

Zahradnický kompost  – 500,- Kč vč. DPH za 1 tunu

Překátrovaná zemina  – 300,- Kč vč. DPH za 1 tunu

Plošná deratizace - jaro 2024

31. březen 2024

 

Plošná deratizace v Blatné

Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci s firmou Profi-Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel. čísla. Firma Profi-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 25. 4. a 26. 4. 2024.

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování firmy Profi DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@profi-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nejefektivnější.

 

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí během krátké doby.

 

Rozmístění kontejnerů na větve a trávu

2. únor 2024

Od dnešního dne (2. 2. 2024) rozmísťujeme po zimní přestávce na obvyklá stanoviště kontejnery na trávu a na větve.

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

2. leden 2024

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Předmět úpravy

Tento předpis upravuje

a)   příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené v Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem Riegrova 59, 388 01 Blatná, IČ 63250748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn.  C 5244 (dále jen „povinný subjekt“), k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),

b)   práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a

c)   povinnosti povinného subjektu při přijímání a vyřizování oznámení (dále jen „osoba zúčastněná na prošetřování“).

Čl. 2

Příslušnost a působnost

(1)     Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podaly osob uvedených v § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“). Ostatní osoby jsou k podávání oznámení vyloučeny.

(2)     Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v povinného subjektu a které

a)     má znaky trestného činu,

b)     má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)     porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d)     porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

1.       finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.       daně z příjmů právnických osob,

3.       předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.       ochrany spotřebitele,

5.       souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.       bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.       ochrany životního prostředí,

8.       bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.       radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.     hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.     ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.     ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.     ochrany finančních zájmů Evropské unie[1]), nebo

14.     fungování vnitřního trhu[2]) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

(3)     Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

(4)     Za oznámení podle odstavce 1 se nepovažuje část oznámení, která obsahuje

a)       informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit

1.   svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,

2.   vnitřní pořádek a bezpečnost,

3.   ve větším rozsahu životy a zdraví osob,

4.   ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie[3],

5.   plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,

6.   významné bezpečnostní operace,

7.   bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo

b)       informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,

c)       jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství[4]).

 

Čl. 3

Postavení příslušné osoby

(1)     Společnost tímto určuje za příslušnou osobu Mgr. Daniela Šenkyříka, telefonní číslo: 725 178 590, e-mail: senkyrik@email.cz.

(2)     Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.

(3)     Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným představeným nebo nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.

(4)     Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.

(5)     Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

 

 

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

 

Čl. 4

Přijímání oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

 

Čl. 5

Vyřizování oznámení

(1)     Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

(2)     Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.

(3)     Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

(4)     Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. 2 odst. 2, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

(5)     Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), bez zbytečného odkladu navrhne povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

(6)     Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o

a)       ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,

b)      zjištěném protiprávním jednání,

c)       navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,

d)      přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a

e)       jiném způsobu vyřízení oznámení.

(7)     Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru povinného subjektu, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.

(8)     Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému organizačnímu útvaru povinného subjektu. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.

(9)     Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 trestního řádu[5] a § 73 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich[6].

 

Čl. 6

Evidence a uchovávání oznámení

(1)      Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

a)       datum přijetí oznámení,

b)      jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,

c)       shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,

d)      datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,

e)       navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

(2)      Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

(3)      Do evidence podle odstavce 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 má přístup pouze příslušná osoba.

 

Čl. 7

Zpracování osobních údajů

(1)      Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

(2)      Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů[7] (dále jen „GDPR“).

(3)      Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.

(4)      Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu.

(5)      Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.

(6)      Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.

(7)      Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.

(8)      Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

 

 

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI A PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A DALŠÍCH OSOB

 

Čl. 8

Ochrana oznamovatele a dalších osob

(1)     Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména

a)     rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b)     zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

c)     zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

d)     odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

e)     uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

f)      snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

g)     přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

h)     služební hodnocení nebo pracovní posudek,

i)      neumožnění odborného rozvoje,

j)      změna pracovní nebo služební doby,

k)     vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,

l)      výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

m)   zásah do práva na ochranu osobnosti.

(2)     Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

a)     osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

b)     osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

c)     osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

d)     osoba oznamovatelem ovládaná,

e)     právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

f)      právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

g)     osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo 

h)     svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

(3)     Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti

a)       zajistit ochranu utajovaných informací[8] a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení[9],

b)      mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,

c)       mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo

d)      mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb[10].

(4)     Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 2 písm. a) až h) v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3.

 

Čl. 9

Oprávnění příslušné osoby

(1)     Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna

a)       požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením služebního průkazu nebo jiného zaměstnaneckého identifikačního průkazu,

b)      požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,

c)       pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,

d)      pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,

e)       pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,

f)        vstupovat do všech prostor povinného subjektu, které mohou souviset s oznámením.

(2)     Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

(3)     Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců povinného subjektu v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým a právním otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu.

 

Čl. 10

Povinnosti příslušné osoby

(1)     Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.

(2)     Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

(3)     Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h), jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. 8 odst. 2 písm. a) až h) písemný souhlas. Tím není dotčen čl. 5 odst. 4.

(4)     Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.

(5)     Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.

(6)     Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím[11].

(7)     Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému představenému nebo bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle tohoto vnitřního předpisu, ve zprávě uvede alespoň

a)       celkový počet oznámení,

b)      počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,

c)       počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,

d)      počet probíhajících prošetření,

e)       počet ukončených prošetření,

f)        počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,

g)      počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. 2 odst. 2,

h)      počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. 2 odst. 2 a

i)        zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

 

Čl. 11

Povinnosti dalších osob

(1)     Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejich oprávnění, nestanoví-li tento předpis jinak.

(2)     Důvěrnost podle tohoto vnitřního předpisu je povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.

(3)     Představený nebo vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. 10 odst. 7 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Příloha č. 1

VZOR

Formulář pro podání oznámení

 

Jméno a příjmení*: 

 

 

Datum narození*: 

 

 

Název povinného subjektu:

Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem T. G. Riegrova 59, 388 01 Blatná, IČ 63250748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn.  C 5244

 

 

Jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele*[12]: 

 

 

E-mail nebo jiná adresa pro doručování:

 

 

Telefon: 

 

 

Pracovní vztah k povinnému subjektu:

 

 

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamované jednání:

-        má znaky trestného činu

 

 

 

 

 

-        má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč

 

           

 

 

 

 

-        porušuje tento zákon

 

 

 

 

 

-        porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 

 

 

 

 

 

 

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů

 

 

 • daně z příjmů právnických osob

 

 

 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

 

 • ochrany spotřebitele

 

 

 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti

 

 

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích

 

 

 • ochrany životního prostředí

 

 

 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví

 

 

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti

 

 

 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek

 

 

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví

 

 

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů

 

 

 • ochrany finančních zájmů Evropské unie

 

 

 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

                   

 

  

 

Text oznámení:  

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

 

 


 

Příloha č. 2

 

VZOR

 

Vyrozumění o pŘIJETÍ Oznámení

 

 

 

                                                                          Datum:

Místo:

                                                                          Č. j.:                                                                                                                 Počet listů:

                                                                          Přílohy: 1

 

 

 

Vyrozumění o přijetí oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Vážená paní / Vážený pane,

 

dne [doplnit] jsem jako příslušná osoba určená podle § 9 odst. 1. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů působící u společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem Riegrova 59, 388 01 Blatná, IČ 63250748, přijal/a Vaše oznámení ve věci [doplnit dle obsahu oznámení].

V příloze Vám zasílám informace týkající se dalšího postupu vyřizování Vašeho oznámení. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  podpis příslušné osoby  

 

 

 

 

Příloha

Informace pro oznamovatele:

a)     Zákaz poskytnutí údajů třetí osobě

Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Do evidence údajů o přijatých oznámeních a k dokumentům souvisejícím s oznámením – uchovávaným povinným subjektem má přístup pouze příslušná osoba.   

Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Je-li povinný subjekt státním orgánem, vztahuje se na něj povinnost podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961/Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), podle kterého jsou státní orgány neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Je-li povinný subjekt správním orgánem, vztahuje se na něj povinnost podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, podle kterého má-li správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom předem oznamovatele vyrozumět s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Na všechny osoby včetně osob příslušných a oznamovatelů se rovněž vztahuje povinnost oznamovat vyjmenované trestné činy podle § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

b)     Posuzování oznámení

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až dvakrát, vždy o 30 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

-        Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

 

-        Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil.

c)     Jak postupovat v případě odvetných opatření

Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším chráněným fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.) a zákaz umožnit uplatnění odvetného opatření, který dopadá na povinné subjekty.

Odvetným opatřením se rozumí „jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) může způsobit újmu“.

Takovým odvetným opatřením může být dle zákona o ochraně oznamovatelů zejména:

-        rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

-        zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,

-        zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

-        odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

-         uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

-        snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

-        přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,

-        služební hodnocení nebo pracovní posudek,

-        neumožnění odborného rozvoje,

-        změna pracovní nebo služební doby,

-        vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

-        výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

-        zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrany před odvetnými opatřeními se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu.

Oznamovateli náleží ochrana podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, pokud:

-        nepodal vědomě nepravdivé oznámení a

-        podal oznámení v souladu se zákonem buď prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, nebo učinil uveřejnění, případně oznámení podali přímo jinému příslušnému orgánu veřejné moci.

Ochrana náleží také dalším osobám podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona.

V případě porušení zákazu uplatnění odvetných opatření se oznamovatel bude moci vůči původci odvetného opatření domáhat ochrany před soudem. V rámci občanského soudního řízení disponují oznamovatelé v postavení žalobce následujícími procesními výhodami: obráceným důkazním břemenem (žalovaný musí prokazovat, že tvrzené odvetné opatření bylo motivováno jinými důvody než podáním oznámení) a možnost navrhnout nařízení předběžného opatření bez povinnosti skládat jistotu. Osoby ve služebním poměru mohou odvolacímu orgánu navrhnout odkladný účinek rozhodnutí, které má znaky odvetného opatření, nebo pozastavení jeho vykonatelnosti.

d)     Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Oznamovatel může být za podání nepravdivého oznámení rovněž odpovědný podle jiných právních předpisů.


 

Příloha č. 3

 

VZOR

 

záznam o přijatém oznámení

 

 

                                                                          Datum:

                                                                          Místo:

                                                                          Č. j.:                                                                                                                 Počet listů:

                                                                          Přílohy:

 

 

 

 

Záznam o přijatém oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

 

            Dne [doplnit] bylo [doplnit kým] příslušné osobě určené dle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, působící u společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem Riegrova 59, 388 01 Blatná, IČ 63250748, podáno ústní oznámení. Předmětem oznámení byla skutečnost, že [doplnit přepis zvukové nahrávky oznámení, nebo záznam ústního oznámení ve smyslu § 19 zákona].

      

            Tento protokol je přepisem zvukové nahrávky ústního oznámení // věrně zachycuje oznámení podané osobně / věrně zachycuje oznámení podané telefonicky. 

 

            

 

           

podpis příslušné osoby                                                                      podpis oznamovatele


 

Příloha č. 4

 

VZOR

 

Písemná zpráva o výsledku posouzení důvodnosti oznámení

                                              

 

                                                                          Datum:

Místo:

                                                                          Č. j.:                                                                                                                 Počet listů:

                                                                          Přílohy:

 

 

 

 

Písemná zpráva příslušné osoby určené [doplnit povinný subjekt] podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o výsledku posouzení důvodnosti oznámení.

 

Vážená paní / Vážený pane,

           

            dovolte mi Vás vyrozumět o tom, že dne [doplnit datum] bylo ukončeno posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání přijatého dne [doplnit datum] příslušnou osobou. Dle podaného oznámení mělo oznamované protiprávní jednání spočívat v [stručně doplnit skutkový stav].

 

Posouzením důvodnosti oznámení bylo zjištěno, že [doplnit zjištěný skutkový stav].

 

Na základě výše uvedeného příslušná osoba dospěla k závěru, že ze skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání / shledala, že se oznámení nezakládá na pravdivých informacích / shledala, že oznámení nespadá do působnosti zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

V případě, že se oznamovatel s výše uvedeným posouzením důvodnosti oznámení neztotožňuje, může podat oznámení rovněž u příslušného orgánu veřejné moci nebo prostřednictvím externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti.        

 

 

 

podpis příslušné osoby


 

Příloha č. 5

 

VZOR

 

Písemná zpráva o výsledku posouzení důvodnosti OZNÁMENÍ

 

 

                                                                          Datum:

Místo:

                                                                          Č. j.:                                                                                                                 Počet listů:

                                                                          Přílohy:

 

 

 

 

Písemná zpráva příslušné osoby určené [doplnit povinný subjekt] podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o výsledku posouzení důvodnosti oznámení.

           

Vážená paní / Vážený pane,

           

            dovolte mi Vás vyrozumět o tom, že dne [doplnit datum] bylo ukončeno posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání přijatého dne [doplnit datum] příslušnou osobou. Dle podaného oznámení mělo oznamované protiprávní jednání spočívat v [stručně doplnit skutkový stav].

 

Posouzením důvodnosti oznámení bylo zjištěno, že [doplnit zjištěný skutkový stav].

 

Na základě výše uvedeného příslušná osoba dospěla k závěru, že ze skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, se oznámení jeví jako důvodné a navrhla proto následující nápravná opatření [doplnit]. Povinným subjektem pak bylo přijato následující nápravné opatření [doplnit].

 

 

 

 

podpis příslušné osoby


 

Příloha č. 6

 

VZOR

 

Postoupení oznámení

 

 

                                                                          Datum:

Místo:

                                                                          Č. j.:                                                                                                                 Počet listů:

                                                                          Přílohy:

 

Postoupení oznámení o protiprávním jednání příslušnou osobou určenou [doplnit povinný subjekt] podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

 

Vážená paní / Vážený pane,

 

            tímto si Vám jako příslušnému orgánu veřejné moci dovoluji postoupit přiložené oznámení podané podle zákona č. 171/2023 Sb., zákona o ochraně oznamovatelů, vzhledem k tomu, že jsem jako příslušná osoba při posuzování důvodnosti tohoto oznámení dospěl/a k závěru, že uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin / přestupek.[13]

 

           

 

 

 

podpis příslušné osoby


 

 

Příloha č. 7

 

VZOR

 

ZÁZNAM O poučení příslušné osoby

podle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

 

 

              Datum:

              Místo:                        

              Č. j.:

              Počet listů:

              Výtisk č.

 

 

 

Příslušná osoba [označení příslušné osoby] určená podle § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, u povinného subjektu Technické služby města Blatné, s.r.o., se sídlem Riegrova 59, 388 01 Blatná, IČ 63250748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn.  C 5244, byla v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) téhož zákona poučena o právech a povinnostech, které jí z tohoto zákona vyplývají.

 

A to zejména o tom, že příslušná osoba: 

 

a)     Přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

b)     Navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané důvodné oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

c)     Plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona.

d)     Postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně.

e)     Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

f)      Nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

g)     Je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 10 odst. 2, zákona č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

 

Při příjmu a posuzování důvodnosti oznámení postupuje příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, následujícím způsobem:  

 

a)     Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

b)     O přijetí oznámení podle odstavce 1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

 

1.     oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

2.     je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

c)     Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Písmeno b) se použije obdobně.

d)     Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

e)     Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Písmeno b) se použije obdobně.

f)      Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

 

 

 

            [příslušná osoba]                                                     [povinný subjekt][1]) Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

[2]) Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

[3]) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadávajícími orgány nebo zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

[4]) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

[5] Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

[6] Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

[7] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[8]   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[9]   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

[11] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Ve formuláři musí být vyplněno vždy buď jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele.

[13] Příslušná osoba neposkytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Do evidence údajů o přijatých oznámeních a k dokumentům souvisejícím s oznámením – uchovávaným povinným subjektem má přístup pouze příslušná osoba.   

Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů.

Je-li povinný subjekt státním orgánem, vztahuje se na něj povinnost podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961/Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších předpisů, podle které jsou státní orgány povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Je-li povinný subjekt správním orgánem, vztahuje se na něj povinnost podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého má-li správní orgán důvodné podezření, že byl spáchán přestupek, a není-li sám příslušný k jeho projednání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušnému správnímu orgánu.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom předem oznamovatele vyrozumět s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Na všechny osoby včetně osob příslušných a oznamovatelů se rovněž vztahuje povinnost oznamovat vyjmenované trestné činy podle § 368 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník., ve znění pozdějších předpisů.

 

Svoz směsného komunálního odpadu v Blatné o svátcích:

17. prosinec 2023

Svoz směsného komunálního odpadu v Blatné o svátcích:

 

úterý 26. 12. 2023 - svoz proběhne standardně

středa 27. 12. 2023 - svoz proběhne standardně

 

Ve středu 27. 12. 2023 proběhne také svoz popelnic se směsným odpadem v oblasti Vinice (tento svoz je navíc oproti plánu, kdy má probíhat svoz 1x za 2 týdny).

 

První týden roku 2024:

 

Kvůli svátku 1. 1. bude svoz výjimečně posunut o 1 den.

 

V oblasti Blatné, která je svážena v úterý, proběhne svoz ve středu 3. 1. 2024.

 

V oblasti Blatné, která je svážena ve středu, proběhne svoz ve čtvrtek 4. 1. 2024.

(v oblasti Vinice proběhne podle plánu opět svoz popelnic se směsným odpadem)


Novější zprávy|Starší zprávy

Technické služby města Blatné s.r.o. vyrobil Pavel Krejčí © 2010 - 2024